บริษัท พีแอนด์เอ็น กลอรี่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด บริการ
ตรวจสอบบัญชี

นิติบุคคลทุกประเภท ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากรก่อนนำส่งสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ สามารถตรวจสอบได้ทุกประเภทธุรกิจทั้งด้าน ธุรกิจบริการ ธุรกิจผลิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหลายอุตสาหกรรมและตรวจสอบได้ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE)

พื้นที่ในการรับงาน

ให้บริการรับตรวจสอบบัญชีทั่วราชอาณาจักร นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

  • ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5,000 บาท / ปี สำหรับงบการเงินที่ไม่ประกอบกิจการ
  • ค่าบริการเริ่มต้นสำหรับบริษัทที่ประกอบธุรกิจแล้ว เริ่มต้นที่  7,000 บาท / ปี
  • สามารถโทรสอบถามราคาได้

ขอบเขตงานตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน

  • ตรวจสอบบัญชีงบการเงิน โดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐาน  โดยปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ  รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว  ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการเพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร  รวมทั้งการประเมินการนำเสนอโดยรวมของงบการเงิน  เพื่อให้เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
  • เสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหาร การตรวจสอบมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชีหรือการทุจริตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบอาจจะชี้ให้เห็นถึงข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องได้  ทั้งนี้สำนักงานจะเสนอข้อสังเกตต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องในการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ  ซึ่งได้พบในระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
  • การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAE) 

บริการที่รวมค่าตรวจสอบบัญชีแล้ว

  • จัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
  • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
  • จัดทำส.บช.3 , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด พร้อมนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ 

บริการเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในค่าสอบบัญชี

  • จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติมจากงบการเงินภาษาไทย)
สำนักงาน
บริษัท พีแอนด์เอ็น กลอรี่ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
ที่อยู่
621/40 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทร.
0-2212-4057
Fax : 0-2307-8367
มือถือ : 08-7347-6299
สามารถติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

ตรวจสอบบัญชีรายปี , ตรวจสอบบัญชีพร้อมยื่นงบการเงิน , ออดิท , รับรองงบการเงินบริษัท , รับรองงบการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัด , ตรวจสอบบัญชีถนนสาทร , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนสีลม , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่องนนทรี , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนจันทน์ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดสาธุประดิษฐ์ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยเซ็นหลุยส์ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดทุ่งมหาเมฆ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตบางรัก , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองเตย , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตยานนาวา , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนพระราม3 , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดบางคอแหลม , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดช่องนนทรี , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญกรุง , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนตก , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดปทุมวัน , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดซอยนานา , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพลินจิต , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนลุมพินี , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชเทวี , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดพญาไท , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดราชวิถี , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลองสาน , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดดาวคะนอง , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดราษฎร์บูรณะ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าพระ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนเพชรเกษม , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขตบางแค , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดตลาดพลู , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดวงเวียนใหญ่ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนเจริญนคร , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนกัลปพฤกษ์ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนราชพฤกษ์ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนพระราม4  , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนสุขุมวิทซอยทองหล่อ , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนเอกมัย , ตรวจสอบบัญชีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัดถนนเจริญราษฎร์

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image